DF 2009
P15. 5.
19.00Moravsk divadlo

Ji Nekvasil Ale Bezina
ZTRA SE BUDE...
Nrodn divadlo Praha

Divadeln psobiv zpracovn nechvaln znmho
soudnho procesu s Miladou Horkovou.

Cena Sazky a Divadelnch novin v kategorii Hudebn divadlo.
Cena Alfrda Radoka za nejlep ensk hereck vkon
loskho roku pro Sou ervenou
a za nejlep hudbu pro Alee Bezinu.

Opera proces

hudbaAle Bezina
libretoAle Bezina, Ji Nekvasil
hudebn nastudovnMarko Ivanovi
scna, kostmyDaniel Dvok
sbormistiJi Chvla, Jan Krejk
dramaturgieOndej Hun
reieJi Nekvasil
premira9. 4. 2008
inkujSoa erven, Jan Mikuek
Khnv dtsk sbor
Canti di Praga
Instrumentln soubor PurPur

Prvnm impulsem pro vznik tohoto dla bylo pn napsat celoveern hudebn projekt pro Sou ervenou. Od potku nm bylo jasn, e se zamme na osud njak vznamn esk eny a brzy jsme dospli k zvru, e tko najdeme tma dleitj a ve sv zrdnosti vce fascinujc, ne jak nabz komunistick proces s JUDr. Miladou Horkovou. Na jeho potku byla snaha totalitn moci odstranit vechny nekomunistick hrdiny protifaistickho odboje, na jeho konci stla ibenice se tymi obenmi a nespoet dalch zdevastovanch osud v procesu nepokryt a okzale zmanipulovanm. (...)
Z hudebnho hlediska jsme upustili od mylenky personifikace konkrtnho osudu konkrtnm pedstavitelem. Jednotliv inkujc ztvruj stdav rzn historick postavy. Dopis, kter napsala Milada Horkov na rozlouenou a kter byl tehdej justic adrestm zatajen, aby jim byl pedn a v roce 1990! tedy napklad nepedn jednotlivec, nbr polyfonn veden dtsk sbor, kter dv vyniknout a neosobn transcendentln krse jejch poslednch slov: Jsem pokorn a odevzdan do vle Bo. Tuto zkouku mi uril a j j prochzm s jedinm pnm abych splnila zkony Bo a zachovala sv ist lidsk jmno. Neplate! Netesknte moc! Je to takhle lep ne pozvolna umrat. Dlouhou nesvobodu u by m srdce nevydrelo.

Ale Bezina

Milada Horkov
Narozena 25. 12. 1901 v Praze. Pochzela ze ty dt, otec byl obchodnm zamstnancem tukrny. Absolvovala gymnzium a Prvnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Promovala v roce 1926.
Od roku 1927 pracovala na stednm socilnm ad hlavnho msta Prahy. Od roku 1929 byla aktivn lenkou eskoslovensk strany nrodn socialistick a psobila tak v enskm hnut a v ad socilnch spolk. V roce 1939 byla proputna ze zamstnn. Zapojila se do protinacistickho odboje, spolupracovala s Politickm stedm a stala se lenkou veden Petinho vboru Vrni zstaneme. V srpnu 1940 zatena Gestapem, do kvtna 1942 vznna na Pankrci, pot v Terezn, kde byla opakovan muena. V jnu 1944 v Dranech postavena ped soud s nvrhem na trest smrti, nakonec odsouzena k osmi letm ale a vznna do dubna 1945 v ensk kznici v Aichachu u Mnichova. V kvtnu 1945 se vrtila do Prahy.
Nastoupila opt na msto u socilnho odboru praskho magistrtu. Z popudu prezidenta Benee se stala v roce 1945 poslankyn Prozatmnho nrodnho shromdn. Ve volbch roku 1946 byla zvolena poslankyn za eskoslovenskou stranu nrodn socialistickou. Pracovala ve veden nrodn socialistick strany, byla pedsedkyn jejho zahraninho vboru, dle pedsedala Rad eskoslovenskch en a byla lenkou pedsednictva Svazu eskoslovensko-sovtskho ptelstv. V souvislosti s jejmi kritickmi postoji vi stalinistick orientaci komunist i v souvislosti s jej snahou o rovnovhu eskoslovensk zahranin politiky mezi Vchodem a Zpadem ji zaala sledovat Sttn bezpenost, ji tehdy zen komunistickou stranou. Bhem pue v noru 1948 nespn vystoupila na obranu parlamentn demokracie. Nsledn byla vylouena ze vech veejnch funkc. Na protest proti pui sama sloila 10. bezna svj poslaneck mandt a odela z parlamentu, kter pestal plnit demokratickou funkci. Zapojila se spolu s dalmi leny nrodn socialistick strany do prce neoficiln skupiny, jejm clem bylo udren kontinuity v ivot strany a spojen s nrodn socialistickmi politiky, kte odeli do emigrace, dle pomoc lidem v ohroen komunistickou perzekuc a plnovn dal mon politick innosti v dob komunistick diktatury.
27. z 1949 byla zatena, uvznna a za pomoci krutch metod dlouhodob vyslchna StB. Bhem vykonstruovanho a nezkonn vedenho vyetovn byla oznaena za hlavu smylen protisttn organizace a obvinna z velezrady a vyzvdastv. V nslednm falenm, politicky psn kontrolovanm a mediln manipulovanm procesu byla souzena spolu s dalmi dvancti obalovanmi. Po devti dnech padly 8. ervna 1950 vedle dlouholetch a doivotnch trest tak tyi rozsudky smrti pro bvalho podnikatele Oldicha Pecla, bvalho policistu Jana Buchala, historika a novine Zvie Kalandru, bvalho komunistu, vylouenho ze strany ji ve 30. letech v dob stalinskch proces v Moskv, a pro Miladu Horkovou. Proti rozsudku nad Miladou Horkovou protestovala ada zahraninch osobnost, mimo jin i Albert Einstein, prezident Gottwald vak milost neudlil. Rozsudek byl vykonn 27. ervna 1950 v pankrck vznici.
Tento proces se zkodnickm spiknutm proti republice byl svho druhu nejvtm v djinch eskoslovenska. V ervenci 1968 byly po pezkoumn spis vechny rozsudky tohoto procesu zrueny jako nezkonn.

Soa erven
Stl host opery Nrodnho divadla. Narodila se a studovala v Praze, do prvnho opernho angam nastoupila v Brn. Od roku 1954 hostovala na scn Stavovskho divadla v roli Cherubna (Mozart: Figarova svatba) a ve Smetanov divadle dvakrt vystoupila jako Carmen. Vystupovala vak tak v inohernch a muziklovch pedstavench, zejmna v Divadle Voskovce a Wericha ve slavn inscenaci Divotvornho hrnce s Janem Werichem.
V roce 1958 pijala angam v Berln, nejprve v opee Unter den Linden a v roce 1962 v Deutsche Oper. Svou zkuenost z pedchozch sedmi opernch sezon v Brn rychle zroila v novch lohch zejmna v dlech C. Monteverdiho, G. F. Hndela a Ch. W. Glucka, za jeho Orfea byla ji v roce 1961 vyznamenna titulem komorn pvkyn. Stl angam v Zpadnm Berln, ve Frankfurtu nad Mohanem a v San Francisku j pinesla role z nejnronjch od Azuceny (Verdi: Trubadr), Ulriky (Verdi: Makarn ples) a Amneris (Verdi: Aida) po Brangnu (Wagner: Tristan a Isolda), Herodias (Strauss: Salome) a Klytaimnestru (Strauss: Elektra) a tak vce ne sto padest reprz proslul Carmen.
Souasn hostovala v destkch dalch loh po cel zpadn Evrop od Barcelony a Milna pes Pa a Vde po Amsterdam a Glyndebourne v USA pak od Los Angeles po Chicago. Umleckmi partnery Soni erven se stali Mario del Monaco, Franco Corelli, Renata Tebaldi nebo Birgit Nilsson; spolupracovala s dirigenty svtovho jmna Herbertem von Karajanem a Rafaelem Kubelkem, s vynikajcmi reisry Walterem Felsensteinem, Wielandem Wagnerem i Davidem Pountneym. Soustavn zjem o tvorbu dvactho stolet ji vak vedl ke stle astj interpretaci skladeb A. Berga, I. Stravinskho, B. Brittena, H. W. Henzeho, G. C. Menottiho, L. Nona a G. Ligetiho. Nepestvala pitom prosazovat dlo L. Janka Staenku Buryjovku (Jej pastorkya), Kabanichu (Ka Kabanov) a Zefku (Zpisnk zmizelho) zpvala postupn v San Francisku, Wexfordu, Yorku, Frankfurtu, Lisabonu, Trevru, Mtch, Mnichov, Edinburghu, enev, Bonnu, Darmstadtu, Bruselu, Pai a Berln. Pro frankfurtskou operu a vdeskou Universal Edition peloila do nminy Jankovu operu Vc Makropulos.
Po dovren 2025 vystoupen ve 112 opernch rolch byla podruh poctna titulem komorn pvkyn a rozhodla se opern scnu opustit. Ped nabdkou profesury opernho herectv v Tokiu vak dala pednost pozvn do renomovanho inohernho divadla Thalia v Hamburku, kde zaala spolupracovat s reisrem Robertem Wilsonem a hudebnky Tomem Waitsem a Lou Reedem. V tomto novm angam vystoupila tak v New Yorku, Hongkongu a Rio de Janeiru. Do esk republiky se vrtila na jevit Nrodnho divadla v symbolick pantomimick roli Osudu ve Wilsonov inscenaci Jankovy opery Osud (2002). Dle se zde pedstavila ve svtov premie opery Slzy Alexandra Velikho v roli Vyprave (2007) a na slavnostnm koncertu k zahjen 125. sezony Nrodnho divadla. Je autorkou dvou knih autobiografie Stskn zakzno a knihy Mj Vclav o osobnosti jejho ddeka Vclava ervenho.

Soa erven bhem svho hostovn na DIVADELN FLOE 2005 (role Claire v Morvkov inscenaci Nvtva star dmy, Klicperovo divadlo Hradec Krlov).

zdvodnn kritik, kte v tradin anket Divadelnch novin ohodnotili titul Ztra se bude... jako nejvraznj eskou inscenaci roku 2008

Inscenace vrcholn estetickou i dramatickou a pozoruhodn jednotnou! formou ozejmuje cenu i hodnotu pravdy, svobody a cti. Spoleensky mimodn dleit jedna z mla, kter se pokou o zpracovn totalitn minulosti a pipomn nm, e svoboda slova a shromaovn nen takovou samozejmost, jak si dnes obas myslme.

Petr Feyfar

Dokumentrn rovinu popisu mechanism manipulace se tvrcm podailo pevst do zhutn nadasov umleck vpovdi o lidskm osudu v obludnm djinnm soukol totalitnho reimu. Inscenaci dominuje charismatick Soa erven, kter i pouhou ptomnost na jeviti, kadm gestem a slovem, a u zpvanm ve stylu protestsongu, horen chrlenm na hranici srozumitelnosti nebo expresivn deklamovanm sprechgesangem dvala se silnou emotivnost poctit tragickou hloubku a dsivou zrdnost takovch proces.

Helena Havlkov

Meditace o hrdm lovku uprosted davu, zhudebnn ednch dokument, jako by to byly nejpoetitj texty, obrazn dn v sugestivnm prostoru, famzn Soa erven a Jan Mikuek, pesn sboristky, precizn instrumentalist, inspirujc Marko Ivanovi. Zitek, pi kterm se propot sako.

Josef Herman

Je-li pro mne nco udlost sezony, tak je to samotn vznik tohoto dla, jeho kvality dramaturgick i hudebn, jako i psobivost inscenace, na n se podlej rovnm dlem vichni interpreti, asnou Soou ervenou ponaje, pes Jana Mikuka a fantastick dvky ze sboru Canti di Praga, a po dti.

Radmila Hrdinov

Podstatn inscenace tematicky, autorsky i herecky v kontextu eskho divadla i spolenosti a se svtovm divadelnm rozmrem!

Vladimr Hulec

Velikosti osudovho tmatu odpovd hloubka proveden.

Vladimr Justl

Spoleensky potebn tma v pozoruhodnm umleckm zpracovn dstojn pocta Milad Horkov i Son erven.

Radka Kunderov

Zdanlivo politick dokumentrne divadlo, ale fakticky sugestvna, preczna, vtvarne i hudobne skvel inscencia s famznou Soou ervenou!

Martin Porubjak

Mraziv sugestivn zl denn sen perfektn styl a mzinost, minimalismus s maximlnm inkem.

Jan Roubal

Obdivuhodn projekt tmu lid, kte chtj nco podstatnho sdlit. Kte pichzej se silnm tmatem a dokou ho nepopisn, s velkou bsnickou invenc vyjdit, a to v dle samotnm i na jeviti. Obdivuhodn Soa erven.

Lenka aldov

Umleck in jak autorsk, tak inscenan, kdy se na celkovm sdlen podl vechny stavebn prvky: rozdlen part mezi dtsk a ensk sbor, hlasov dispozice slist Soni erven a Jana Mikuka, napt vytvoen vkem inkujcch (klid, morlka a intelekt st proti zpovykan agresivit a drzosti mld), kostmy mezi pracovnm odvem a klternm hbitem enskho sboru a quasi pionrsk obleen dtskho sboru prokurtor, textov mont povyujc dokumenty na konkrtn poezii, scnografie a samozejm hudba.

Alena Zemankov

Protoe mm klid ve svm svdom
(...)
Soa erven s psnou, do detailu vypracovanou pohybovou i gestickou stylizac prochz operou jako ztlesnn svdom. Drobnm gestem, nahrbenm postavy, rukama v kapsch a cynitj intonac odliuje postavu prokurtora od Horkov naplnn vnitn silou a vcnm klidem, pramencm z jejho konstatovn: Je to ve mn tak klidn, protoe mm klid ve svm svdom.
erven v dob, kdy umlci odpovaj na vavnech, dokazuje, e je stle velkou osobnost, schopnou poutt se s odvahou, obdivuhodnou energi, profesionalitou a noblesou do novch projekt.
Ztra se bude je udlost sezony. Znekliduje nae svdom a ad se k poinm hodnm pednch evropskch scn.

Radmila Hrdinov

Zslun opera, kter bol
Inscenaci dominuje charismatick Soa erven umlkyn, za jej nvrat na domc jevit je nutno podkovat j i tm, kte vjimenost jej osobnosti dokzali uplatnit. Jako vtina inkujcch vystupuje v nkolika rolch a v upjatm modrm baloku std pozici souzen obti i soudc. V reii Jiho Nekvasila tento princip pesn postihl metody totalitrn manipulace, kdy pozice kadho se me nhle zmnit ve svj opak a z lovce se stane tvan zv.
Soa erven se mezi tmito protikladnmi rolemi pohybovala suvernn, pesn a pesvdiv ve vrazu, kdy ji pouhou ptomnost na jeviti a kad gestem a slovem, a ji zpvanm ve stylu protestsongu, horenat chrlenm na hranici srozumitelnosti nebo expresivn deklamovanm sprechgesangem, dvala poctit, e koeny tchto dj sahaj a k antick tragdii a jet dl. e jsou i s monost se jim vzept hluboko v ns ptomny stle. Jej pesvdivost byla pitom prost patosu i sentimentality.

Helena Havlkov, Lidov noviny / 11. 4. 2008

Angaovan umlec nen chyl ani levik
Nemilovan duo Ji Nekvasil Daniel Dvok, kter ped rokem a pl propoutl chvilkov ministr kultury Martin tpnek, se vrtilo na scnu Nrodnho divadla ve velkm stylu. Opera Alee Beziny Ztra se bude... o Milad Horkov se d s klidnm svdomm oznait za udlost sezony, emu reisr a autor scny a kostm vrazn pomohli. ci, e ve stoj a pad s hereckm vkonem legendrn pvkyn Soni erven, by nebylo spravedliv, pestoe jej postava, nc hlasem i tlem z jevit jako sfinga, magneticky pitahuje.

Petr Fischer, Hospodsk noviny / 16. 4. 2008

Opera o Milad Horkov je udlost sezony
Protagonistka na zatku veera vystupuje z hledit, jako by onm souzenm mohl bt kdokoliv z divk. Hned v vodu upoutv precizn deklamac pechzejc do spe ansonovho ne opernho zpvu. erven se na roli dstojn a rovn Horkov vborn hod: ve svm ctyhodnm vku je stle elegantn a na jeviti suvernn. Psob aristokratickm dojmem i v nenpadnm upnutm baloku. Svj part nejde jen o roli Horkov, ale i o ostatn lohy, kter lze vzhledem k povaze libreta jen zt pojmenovat interpretuje stroze, s nadhledem a jakoby bez emoc. Dojem je o to silnj, e tmto zpsobem deklamuje pase vsostn lidsk (dost o milost psanou jejm otcem a dcerou, dopis rodin na rozlouenou). Emoce, kter tak u divk vyvolv, kontrastuj s deklarovanm klidem svdom a vcnost vah, co bude po jej smrti: ijte! ijte! Jdte do bor, dvejte se na krsn a vude budeme spolu.
(...)
Inscenace mimodn astnm zpsobem pipomnla osobnost Milady Horkov i zrdnost politickch proces koncipovanch jako podivn inscenovan divadlo. Spolh pitom na autenticitu dokument mnohdy teprve nedvno zpstupnnch, m psob stroze. Vsledn nalhav obraz je ambivalentn pravdiv a zrove neskuten, asi jako nejernj sen. V neposledn ad se opus stal benefic Soni erven a rozhodn se zaadil mezi nejvraznj poiny divadeln sezony.

Markta Donkov, Regionln denky Praha / 15. 4. 2008

Horkov za vidn stoj
Pinejmenm dva nosn pile m nov opera Alee Beziny Ztra se bude..., kter ve svtov premie zaznla v praskm Divadle Kolowrat a kter by docela dobe mohla bt i satirickm politickm kabaretem. Tm prvnm je samotn tma zrdnch komunistickch monstrproces a pedevm toho, jeho obt se stala poslankyn Milada Horkov. Silnj a dramatitj libreto, ne jak z hlubin padestch let souasnm autorm poskytuj tehdej vyetovatel a soudci, respektive soudn spisy, a na druh stran sami obalovan a jejich rodiny svmi obhajobami a dostmi o milost, by asi tko nkdo vymyslel. Druhm pilem jsou vkony vech zastnnch. Pedevm (ale nejen) nenavn a vysoce profesionln Soni erven, pro ni opera vznikla a jej osobnost celmu projektu dominuje. Hlubok hlas tto pvkyn, vzorov artikulujc a obas pechzejc z mluvy do sugestivnho (jiste ne opernho, spe ansonovho) zpvu, provz celou inscenac. erven, kter se pevtluje do rznch podob, svm pednesem doke pesn odliit tvrd mechanickou recitaci protokolu o zaten, cynicky pohrdav projev alobce, zoufale ponenou dost otce a dcery Horkov o milost i mkce smliv a odhodlan slova Horkov. Tyto sti opery jsou asi nejpsobivj.

Vra Drpelov, MF DNES / 11. 4. 2008

Vrada pro masy
Jakou moc me mt divadlo, kdy opust prkna jevit? Pro scnickho umlce mus bt takov otzka fascinujc. I jako vzva. Ale Bezina, Ji Nekvasil a scnograf Daniel Dvok, spolu s protagonisty, se j chopili dobe a s vervou. Je vjimen, e si pitom udreli tvr svobodu a jistou nadszku. A to pesto, e jsou nkte astnci procesu, vetn dcery Milady Horkov, iv a mohou jejich dlo posoudit. I kdy by k tomu zvanost tmatu svdla, tvrci nevysvtluj a hlavn nevychovvaj.

Magdalna Platzov, Respekt / 14. 4. 2008

Do samoty v tanci aneb Opern lekce z etiky
(...)
Demonstrace dokument a situac vedla k principu uzavench sel, v nich Ale Bezina objevil zcela originln, sdln a vcevznamov opern jazyk. Po ansonu hned prvn rytmicky strhujc zpv jde tvrd in medias res a seznamuje se zkladnmi daty procesu. Za dlouhm erven potaenm stolem dvnch (?) partajnch sjezd sed dvky v edivm, trochu svazckm obleen, stejn nalen oblieje, z nich mejkap vymazal osobitost i krsu, a jednohlasn odpovdaj na exaltovan vkiky Mikuka obleenho do kabtce z novinovch titulk. Ten charakterizuje rzn postavy expresivnmi postoji a exaltovanmi gesty, kter spolu s kolektivismem sboru minimalisticky dosahuj maximlnho inu. Ptice dt se pipoj v zakrvavench zstrch, pi prvnm zpvu brous noe jako kdysi drustevnci sv kosy, na krku ern pionrsk tky vechno je v t vzpomnce ed nebo ern, dvky teba kolektivn mvaj ernmi mvtky, ale tak ukaj do rytmu tukami o stl...
(...) lovk tv v tv noblesn inscenaci a Son erven si neme jen tak zanadvat na pomry, minul i souasn, mus cht necht myslet na otzky lidsk existence, na etick postoje vjimench en, na etick aspirace umn. Nikoli slova slova slova, mil Hamlete, ale skutky, hudba, stanoviska a katarze, chcete-li rozheen. U jsem skoro nedoufal, e se v Praze zase setkm s divadlem o nejpodstatnjch vcech lovka.

Josef Herman, Divadeln noviny