NE 15. 5.
19:00 Konvikt / Divadlo K3
 
Piotr Stanek
EMERGENCY PLAN
Katarzyna Kania & Dominika Wiak
Fyzicky náročný taneční duet, tematizující postavení ženy a-nahlížející její touhy a-ambice mužským pohledem.

 

choreografie Piotr Stanek, Katarzyna Kania, Dominika Wiak
           

premiéra 15. 11. 2015

účinkují Katarzyna Kania, Dominika Wiak

 

Inscenace Emergency Plan zkoumá zdánlivě prosté téma: ženství! Čím vlastně je a co pro nás znamená? Jak se k němu máme stavět? Jaké jsou naše představy o něm? Na všechny tyto otázky se pokoušejí hledat odpovědi dvě talentované polské tanečnice Katarzyna Kania a Dominika Wiak. Ty ve svém fyzicky velmi náročném duetu ztvárňují extrémně silné hrdinky, které jsou snad až příliš vzdálené ikoně jakési obdivované „ideální ženy“. Kvůli své frustraci jsou pak nuceny hledat cestu, jak takovou ženu v sobě objevit, aniž by ovšem musely podlehnout předsudkům a tlakům okolí i společnosti. Vedeny režisérem a choreografem Piotrem Stankem, který jejich touhy a ambice nahlíží výrazně mužským pohledem, pak nacházejí útočiště v neprodyšně uzavřeném prostoru, metaforicky izolovaném od okolního světa. Unikají, aby našly svůj ideální obraz. Nebo samy sebe?

Tanečnice a choreografka Katarzyna Kania absolvovala Státní divadelní školu Ludwika Solského v Krakově a dále svůj hudební, taneční i divadelní talent rozvíjela v rámci nejrůznějších mezinárodních workshopů v Polsku i zahraničí (např. Deltebre Dansa, Dada Hub či Dei Due Mondi Festival). Studovala také na Kibbutzim College v Tel Avivu a na VŠMU v Bratislavě. V roce 2012 spoluzakládala polsko-německou tanečně-divadelní skupinu little: interference, jejíž představení byla k vidění na řadě mezinárodních festivalů. Jako tanečnice vystoupila například v inscenacích Jacka Łumińského Święto wiosny… 100 lat później (Svěcení jara… O sto let později) a Kocham tylko i wyłącznie całym sercem nie-rozłącznie Madgalenę (Z celého srdcem miluji jedině Magdalenu). Pracovala jako asistentka profesora Jerzyho Stuhra a je spoluautorkou diplomové produkce Ubu Roi ou les Polonais (Král Ubu, Státní divadelní škola Ludwika Solského). Kania také pomáhala belgickému choreografovi Jensi Vanu Daelemu při přípravě představení Working title Ego.

Dominika Wiak řadu let reprezentovala krakovský Klub akrobatického rock and rollu, se kterým vystupovala po celém Polsku i světě. Nyní dokončuje studium tance na Státní divadelní škole Ludwika Solského v Krakově. Jako tanečnice vystupuje v představení Room 40 Macieje Kuźmińského, které bylo v premiéře uvedeno v Národním divadle v Bělehradě, hostovalo i na polských scénách a nakonec vyhrálo diváckou cenu na prestižní soutěži Polish Dance Platform. Od roku 2014 Diminika Wiak vytváří vlastní projekty jako například Race (ve spolupráci s Dominikem Więcekem), který získal řadu cen. V srpnu 2014 obdržela cenu v soutěži Beksiński-interpretations za svůj sólový projekt Squint Your Eyes. Tančí v produkcích: W drodze (Na cestě, chor. Sylwia Hefczyńska- Lewandowska) a Emergency Plan (chor. Piotr Stanek).

Tanečník a choreograf Piotr Stanek byl šest let členem uskupení lidových tanců známého souboru Złocienie Romany Kowalewicz. Podílel se na sedmi ročnících národních workshopů současného tance „Na bosaka“ (Na boso), kde pracoval např. s pedagogy Witoldem Jurewiczem, Jackem Owczarkem, Leszkem Bzdylem, Igorem Podsiadłem, Dawidem Lorencem a Krzysztofem Skolimowským. Od roku 2011 studuje na Státní divadelní škole Ludwika Solského v Krakově. Tancoval v představení Dada von Bzdülöw Enclave 4/7, k němuž vytvořil choreografii Roberto Olivana. Je zakládajícím členem dua Bad dancing – good art a autorem představení Zrabowali mi składaka (Ukradli mi skládačku), které prezentoval v Gdaňském klubu Żak v rámci programu Residence/Premiere 2014. Stanek hrál hlavní roli v absolventském představení Ubu Roi, ou les Polonais (Král Ubu, r. Jerzy Stuhr) a tanči v inscenaci Working title: Ego v choreografii Jense Van Daelea.

 
 
 
 
 
The production Emergency Plan focuses on a seemingly simple topic: womanhood! What it actually is and what does it mean for us? How should we approach it? What are our ideas about it? Two talented Polish dancers Katarzyna Kania and Dominika Wiak are trying to look for answers to these questions. In their physically challenging duet, they are playing the roles of two extremely powerful heroines which are probably quite remote from the usually admired icon of the “ideal woman”. Due to their frustration they are forced to look for new ways to find this woman inside themselves while not succumbing to the prejudice and pressure of the surrounding society. Led by the director and choreographer Piotr Stanek, who approaches their desires and ambitions with a strong male view, the dancers find shelter in a hermetically closed space, metaphorically isolated from the outside world. They run away to find their ideal image. Or themselves?

Katarzyna Kania – dancer, choreographer. A graduate of the Ludwik Solski State Theatre School in Krakow, Dance Theatre Department in Bytom, she has furthered her musical, dancing, and acting education by participating in international workshops in Poland and abroad (including such events as Deltebre Dansa, Dada Hub, Polish Contemporary Dance Workshops, and the Dei Due Mondi Festival). Kania studied at the Kibbutzim College in Tel Aviv and the VŠMU in Bratislava. Starting in 2012, she has been a founding member of the Polish-German theatre and dance group little: interference, whose pieces have been presented at a number of international festivals. Kania has danced in Jacek Łumiński's Święto wiosny… 100 lat później (Rite of Spring… 100 years ago today), and Kocham tylko i wyłącznie całym sercem nie-rozłącznie Madgalenę (Magdalena only, with my whole heart, never apart from Magdalena) She has worked as professor Jerzy Stuhr's assistant and co-author of choreography to the diploma performance of Ubu Roi ou les Polonais at the Ludwik Solski State Theatre School. Kania also assisted Belgian choreographer Jens Van Daele in Working title Ego.
 
For many years Dominika Wiak represented the Krakow Club of Rock and Roll Acrobatic in Poland and the world. Student of the Dance Theatre Department in Bytom at the Ludwik Solski State Drama School in Krakow (fifth year). She is a dancer in performance Room 40 by Maciej Kuźmiński, which had premiered at the National Theatre in Belgrade, which was repeatedly shown on Polish stages, and received the Audience award at the prestigious Polish Dance Platform. Since 2014 she has created her own projects such as Race (in collaboration with Dominik Więcek),which received a lot of awards. In August 2014 she received an award at the competition Beksiński-interpretations for her solo project: Squint Your Eyes. Dancer in performances: W drodze (On the road) (chor. Sylwia Hefczyńska-Lewandowska) and Emergency Plan (chor. Piotr Stanek).
 
Piotr Stanek – dancer, choreographer – spent 6 years as a member of the Złocienie folk dance ensemble by Romana Kowalewicz. He has participated in seven editions of National Contemporary Dance Workshops “Na bosaka” (Barefoot), where he worked with such pedagogues as Witold Jurewicz, Jacek Owczarek, Leszek Bzdyl, Igor Podsiadło, Dawid Lorenc, and Krzysztof Skolimowski. Since 2011 he has been enrolled in the Ludwik Solski State Theatre School in Krakow. He danced in Dada von Bzdülöw's Enclave 4/7 choreographed by Roberto Olivana. He is a founding member of the Bad dancing – good art duo, as well as the author of Zrabowali mi składaka (They stole my folding bike), which he presented at the “Żak” club in Gdańsk as part of the RESIDENCE/PREMIERE 2014 program. Stanek played the main part in the diploma performance of Ubu Roi, ou les Polonais directed by Jerzy Stuhr, and danced in Working title: Ego choreographed by Jens Van Daele.