NE 22. 5.
14:30 Wurmova 7 / Freskový sál
 
Johann Adolph Hasse
LA SEMELE
Ensemble Damian
Premiéra operního milostného příběhu královské dcery Semelé a-boha Jupitera vycházejícího z-Ovidiových Proměn. Režie: Tomáš-Hanzlík
 
 

hudební nastudování a režie Tomáš Hanzlík

scéna a kostýmy Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík

 

světová premiéra 22. 5. 2016

 

osoby a obsazení

Semele Hana Holodňáková (soprán)

Giunone / Climene Dora Pavlíková (soprán)

Giove Martin Ptáček (kontratenor)

Amor / Génius Šimon Hron

Climene / Vendeta Sergej Sanža

 

U nás nepříliš známý zpěvák a skladatel Johann Adolph Hasse (1699–1783), typický představitel tzv. neapolské školy, se za svého života těšil mimořádnému úspěchu. Jeho umělecká dráha byla silně ovlivněna studiem v Sasku a Itálii, přičemž za svého života vytvořil asi šedesát italských oper, které ocenilo publikum v Neapoli, Benátkách, Vídni, Drážďanech i v Berlíně. Operu Semele aneb Osudné přání zkomponoval v roce 1726 na libreto Francesca Ricciardiho, které vychází z 3. knihy Ovidiových Metamorfóz a vypráví příběh nemanželského poměru boha Jupitera a královské dcery Semele, pronásledovaných žárlivou bohyní Júnó. Po hudební stránce pak opera, jejíž partitura pochází ze sbírky hraběte Questenberga v Jaroměřicích nad Rokytnou, nabízí originální melodie a zajímavě akcentuje motiv milostného trojúhelníku i z příběhu vyplývající závěrečné ponaučení.

 

Tomáš Hanzlík (1972) – skladatel a muzikolog, umělecký vedoucí Ensemble Damian a impresário kočovného divadla Theatrum Schrattenbach. Vystudoval obory hudební výchova a muzikologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a vedle pedagogické činnosti se věnuje kritickým edicím staré české hudby a pravidelně koncertuje jako dirigent, vokalista a hráč na smyčcové nástroje.

Od roku 1998 pořádá v Olomouci hudební festival Baroko, který se zaměřuje na uvádění novodobých premiér neznámých děl. V roce 2004 nastudoval v projektu Národního divadla Praha Bušení do železné opony vlastní operu Yta innocens a záhy i tituly Coronide a Torso. V řadě Barokní opera a oratorium pražského FOK představil titul La Nascita del Diamante (2004) a v rámci festivalu Hudební fórum Hradec Králové českou premiéru videoopery Three Tales (Tři příběhy) Steva Reicha (2006). Na objednávku Národního divadla složil latinskou operu Lacrimae Alexandri Magni (Slzy Alexandra Velikého, 2007) a v roce 2009 měl v Moravském divadle Olomouc premiéru jeho muzikál Labyrint vášně. Svůj skladatelský styl označuje jako neobarokní minimalismus.

 

Od prvního veřejného vystoupení v roce 1995 se Ensemble Damian zaměřuje téměř výhradně na autentickou interpretaci barokní a soudobé hudby. V první oblasti čerpá z bohatého fondu českých a moravských archivů, ve druhé spolupracuje převážně se skladateli Vítem Zouharem a Tomášem Hanzlíkem, který je zároveň uměleckým vedoucím souboru.

Ensemble Damian má pohyblivý počet členů podle provozovaných skladeb. V největším obsazení dosahuje velikosti komorního orchestru a sboru. Soubor se věnuje převážně scénickému provádění barokních i soudobých oper. Cílem není historická rekonstrukce, ale živý a současný tvar, který je dobře srozumitelný širokému spektru diváků. V řadě projektů soubor kombinuje historické, moderní a netradiční nástroje. Soubor působí při Katedře hudební výchovy UP Olomouc.

Největším projektem Ensemble Damian bylo účinkování na operním „maratonu“ Pražské barokní slavnosti (2011), kde odehrál 72 představení. Od roku 2013 pořádá soubor na domácí půdě obdobnou akci pod názvem Olomoucké barokní slavnosti, dále vždy koncem roku realizuje festival Opera Schrattenbach, zaměřený na soudobé hudební divadlo.

 

 
 
 
 
Johann Adolph Hasse (1699–1783), a singer and composer, is a representative of the so-called Neapolitan school who enjoyed great popularity in his lifetime, even though he is not very known in our country. His artistic career was strongly influenced by his studies in Saxony and Italy and during his life, he created around 60 Italian operas appreciated by audiences in Naples, Venice, Vienna, Dresden, and Berlin. His opera Semele o sia La richiesta fatale was composed in 1726 to the libretto of Francesco Ricciardi which is based on the third book of Ovid's Metamorphosis describing the story of the adulterous affair of the god Jupiter and royal daughter Semele, chased by the jealous goddess Juno. With regards to the music, this opera (the score comes from a collection of Count Questenberg of Jaroměřice nad Rokytnou) offers original melodies and accentuates the motives of the eternal triangle in a very interesting way with clear emphasis on the final moral.
 

Tomáš Hanzlík (b. 1972) is a composer, musicologist, the artistic director of the Ensemble Damian, and the impresario of the travelling theatre Theatrum Schrattenbach. He studied music education and musicology at Palacký University in Olomouc and apart from teaching he also edits old Czech music and regularly performs as a conductor, vocalist, or bowed instruments player.
 
Since 1998 he has organized the music festival Baroko which focuses on the production of contemporary premieres of unknown pieces. In 2004 he staged within a National Theatre project called “Bušení do železné opony” his own opera Yta innocens and later also Coronide and Torso. At the Baroque Opera programme and Oratorium of FOK in Prague he produced La Nascita del Diamante (2004) and at the festival Hudební fórum Hradec Králové a Czech premiere of videopera Three Tales by Steve Reich (2006). The National Theatre ordered a composition of a Latin opera Lacrimae Alexandri Magni (2007) and in 2009 his musical Labyrint vášně was premiered at the Moravian Theatre. He describes his style as Neo-Baroque minimalism.
 
 
From their first public performance in 1995, the Ensemble Damian has focused almost solely on the authentic interpretation of Baroque and contemporary music. In the former, they draw from the rich fund of Czech and Moravian archives; in the latter they cooperate mainly with composer Vít Zouhar, and Tomáš Hanzlík, who is also the artistic director of the group.
 
The Ensemble Damian has fluctuant membership based on the current repertoire. With its biggest cast they can form a chamber orchestra with a choir. The ensemble focuses mainly on stage performances of Baroque as well as contemporary operas. Their aim is not to historically reconstruct them, but to prepare a live and contemporary project comprehensible to a wide range of audiences. In many projects, the ensemble combines historical, modern, and original instruments. It works under the Department of Music Education at Palacký University in Olomouc.
 
The biggest project of the Ensemble Damian was taking part in the opera “marathon” at Pražské barokní slavnosti (2011), where they produced 72 productions. Since 2013 the ensemble has organized a similar event in their hometown called Olomoucké barokní slavnosti and at the end of each year hosts a festival Opera Schrattenbach focusing on contemporary music theatre.