SO 14. 5.
17:30 Moravské divadlo
 
Viktor Ullmann
PÁD ANTIKRISTA
Moravské divadlo Olomouc
Brilantní nastudování mnohovrstevnatého metaforického opusu pražského židovsko-německého skladatele a-žáka Arnolda Schönberga v-režii Jana Antonína Pitínského. Poslední uvedení české operní Inscenace sezony 2014/2015 na olomouckém jevišti!

režie Jan Antonín Pitínský j. h.

hudební nastudování Miloslav Oswald

dirigent Miloslav Oswald

sbormistr Lubomíra Hellová

pohybová spolupráce Ján Váh

scéna Tomáš Rusín j. h.

kostýmy Zuzana Rusínová j. h.

asistent režie Petr Hloužek

hudební příprava Milada Jedličková, Lucie Kaucká

eurytmie Nataša Kraus

 

premiéra 31. 10. 2014

 

obsazení

Der Regent + Der Dämon des Regenten (Regent + Démon Regenta) Jakub Rousek / Václav Málek j. h.
Der Priester (Kněz) Petr Martínek / Michal Pavel Vojta j. h.
Der Techniker + Das Gespenst des Technikers (Technik + Strašidlo Technikovo) Martin Štolba / Jakub Tolaš
Der Künstler (Umělec) Milan Vlček / Dušan Růžička j. h.
Der Wärter - Greis (Hlídač - Stařec) Jiří Přibyl / Vladislav Zápražný
Der unvollkommene Engel des Priesters (Knězův nedokonalý anděl) Lucie Janderková / Helena Beránková
Ausrufer (Vyvolavač) Ondřej Doležal
Eurytmistka Nataša Kraus j. h.
Dav Vendula Hlubková / Petra Savaskan / Kateřina Leszczynski / Radek Leszczynski / Jindřich Suk / Jan Vaculík

 

Odvážné uvedení duchovního opusu Pád Antikrista předloni způsobilo senzaci. Jednak proto, že tak náročnou operu nasadilo oblastní divadlo, jednak pro kongeniální režii J. A. Pitínského, který namísto psychologické kresby postav zvolil stylizovaná herecká gesta vycházející z eurytmie. Předlohou pro libreto totiž byla dramatická skica antroposofa Alberta Steffena z roku 1928. Prorocký text předvídající vzestup fašismu zhudebnil v roce 1935 Viktor Ullmann, opomíjený meziválečný německo-židovský skladatel, žák Arnolda Schönberga a Aloise Háby. Pád Antikrista je mnohovrstevnatou apokalyptickou vizí krutovlády Regenta, proti němuž stojí „trojjediný člověk“ – postavy Technika, Kněze a Umělce, který jako jediný pravou tvář diktátora prohlédne a porazí jej. Všichni tři ruku v ruce (věda + náboženství + umění = antroposofie) v závěru odcházejí jako bratři.

Výjimečný počin opery MDO pod vedením Miloslava Oswalda zaujal doma i v zahraničí a vysloužil si Cenu ředitelky festivalu hudebního divadla Opera 2015 i Cenu Divadelních novin v kategorii Hudební divadlo roku.


Režijní pojetí Jana Antonína Pitínského se zakládá na kontrastu groteskní stylizace postavy Regenta a jeho přisluhovačů a pohybově zjednodušeného gestického projevu Kněze, Umělce a Technika, jenž patrně vychází z eurytmie – tedy jakési pohybové vizualizace řeči, osvobozující duši i tělo, kterou vyvinul zakladatel antroposofie Rudolf Steiner. (…) Zmíněné pohybově redukované herectví odkazuje na znepokojivé vize člověka-stroje skupiny Kraftwerk, jež mají svůj předobraz také ve výmarské kinematografii, konkrétně v Langově Metropolisu. Vše tu zkrátka odkazuje na Německo počátku třicátých let, ale bez zbytečné popisnosti, stále se držíc v rovině alegorie.

Miloš Zapletal, Harmonie, 12/2014

 

Miloslav Oswald přiměl operní orchestr k ohromující preciznosti v souhře, ve zvukových barvách, v kvalitě provedení hráčských partů, na kráse jejich zvuku tu hodně záleží, stejně tak na detailní dynamice dosahující na mohutná fortissima. Provedení objevilo nádhernou ryzí skladbu, emotivní a zvukově atraktivní.

Josef Herman, Divadelní noviny, 23. 11. 2014


Olomoučtí zaslouží velké uznání, že se nezalekli obtíží tohoto díla a uvedli ho způsobem, který snese naprosto suverénně mezinárodní srovnání (…) Jan Antonín Pitínský v Pádu Antikrista znovu ukázal, jak empatickým režisérem je, jak dokáže vycházet z podstaty díla.

Helena Havlíková, ČT Art – Terra Musica, 24. 2. 2015


Jan Antonín Pitínský (1955) je básník, prozaik, dramatik, překladatel a divadelní režisér, jenž se narodil ve Zlíně jako Zdeněk Petrželka. Jeho silná režijní imaginace, spojená s častým využíváním metody asociativní montáže, se postupně podřídila kompozičnímu řádu inscenace. Z této divadelní poetiky vyrůstá i jeho dramatická tvorba, která od konce 80. let přinášela první projevy postmoderny.

Vloni jubilující autor dosud vytvořil přes 90 mimořádných inscenací, nezřídka ověnčených prestižními cenami. Mezi ně patří divadelní adaptace děl Gabriely Preissové Její pastorkyňa (1995, Městské divadlo Zlín) a Gazdina roba (2000) či Těsnohlídkova Liška Bystrouška (2004, obě Slovácké divadlo Uherské Hradiště), scénická montáž z Čepovy a Demlovy tvorby Sestra Úzkost (1995, Dejvické divadlo), hry Thomase Bernharda Ritter, Dene, Voss (1996) a Divadelník (1999, obě Divadlo Na zábradlí), scénické oratorium Jób (1996, HaDivadlo) či Čapkův Hordubal (2010, Divadlo Husa na provázku) a dramatizace české klasiky v Národním divadle – Durychova románu Bloudění (1998), Vančurovy Markety Lazarové (2002) a Babičky Boženy Němcové (2007).

Vedle činohry režíruje opery: Tristan a Isolda, Dalibor (ND v Praze), Dido a Aeneas (Divadlo J. K. Tyla, Plzeň), mimořádná byla i zlínská realizace Fibichova melodramu Smrt Hippodamie (2006).

Divadelní Flora dosud představila sedm Pitínského inscenací: Ignorant a šílenec (SND Bratislava), Renata Kalenská, Lidové noviny (HaDivadlo, obě 2006), Vějíř s broskvovými květy (Divadlo v Dlouhé, 2009), Liška Bystrouška, Divá Bára, Cikáni a Kalibův zločin (Slovácké divadlo 2005, 2007, 2010 a 2013), ta osmá vznikla „na domácí půdě“ Moravského divadla.

 
 
The production of the courageous religious opus The Fall of the Antichrist caused a sensation two years ago. Firstly because this challenging opera was staged at a regional theatre and secondly for J. A. Pitínský's ingenious direction focusing on stylized acting based on eurhythmy rather than psychological gestures. The libretto is actually based on a dramatic sketch of anthroposophist Albert Steffen from 1928. The prophetic text anticipating the rise of fascism was set to music in 1935 by Viktor Ullmann, a slightly neglected German-Jewish composer of the interwar period, and a student of Arnold Schoenberg and Alois Hába. The Fall of the Antichrist is a multi-layered apocalyptic vision of Regent's tyranny confronted with a “triune person” – the character of a technician, a priest, and an artist, who sees the dictator's true colours and defeats him. They all leave the stage hand in hand at the end as brothers (science + religion + art = anthroposophy).
This extraordinary opera of the Moravian Theatre Olomouc led by Miloslav Oswald fascinates here, as well as abroad, and was awarded the Director's Choice Award at Opera 2015 festival of music theatre and the Divadelní noviny Award in the Music Theatre of the Year category.

The acting with limited movement refers to the disturbing visions of a man-machine as seen for example with Kraftwerk, who had its model also in Weimar cinematography, more specifically in Lang's Metropolis. (…) Everything refers to Germany at the beginning of the 30s, however, without any useless descriptiveness while maintaining the allegorical tone.
Miloš Zapletal, Harmonie, December 2014

Miloslav Oswald leads the opera orchestra to astonishing precision in harmony and tone, as well as quality of the individual parts – the beauty of the sound is essential just like the detailed dynamics reaching great fortissimo. The production rediscovered a beautiful pure composition – deeply touching and very attractive in sound.
Josef Herman, Divadelní noviny, 23 November 2014

The creative team deserves a huge credit for not being overawed by this heavy title and staging it in a masterful way completely relevant even in the international context.
Helena Havlíková, ČT Art – Terra Musica, 24 February 2015
 
Jan Antonín Pitínský (b. 1955) is a poet, writer, playwright, translator, and theatre director. He was born in 1955 in Zlín as Zdeněk Petrželka. His strong directorial imagination in combination with his frequent use of associative montage, have gradually subordinated the compositional order of the production. This theatrical poetic creates the base for his dramatic works, which have brought the first manifestations of post-modern poetics to Czech drama since the end of the 80s.
At the time of his anniversary last year, Pitínský had created over 90 exceptional productions, which have often won prestigious awards. Among them, we can mention theatre adaptations of Gabriela Preissová Její pastorkyňa (1995, City Theatre Zlín) and Gazdina roba (2000) or Těsnohlídek's The Cunning Little Vixen (2004, both Slovácké divadlo Uherské Hradiště), the staged collage of works by Jan Čep and Jakub Deml Sister Anxiety (1995, Dejvice Theatre in Prague), Thomas Berhard's play Ritter, Dene, Voss (1996) a Histrionics (1999, both Theatre Na zábradlí), or Čapek's Hordubal (2010, Divadlo Husa na provázku) and a dramatization of Czech classics at the National Theatre – Durych's novel Wandering (1998), Vančura's Marketa Lazarová (2002) and Grandmother by Božena Němcová (2007).
Besides dramas, he has also directed operas: Tristan and Isolde, Dalibor (ND v Praze), Dido and Aeneas (Divadlo J. K. Tyla, Pilsen), and an exceptional production of the melodrama Hippodamia's Death in Zlín (2006).
The Flora Theatre Festival has already presented seven of Pitínský's productions: The Ignoramus and the Madman (SND Bratislava), Renata Kalenská, Lidové noviny (HaDivadlo, obě 2006), The Peach Blossom Fan (Divadlo v Dlouhé, 2009), The Cunning Little Vixen, Divá Bára, Gypsies and Kaliba's Crime (Slovácké divadlo 2005, 2007, 2010 and 2013), and the eighth production was created at the “home stage” Moravian Theatre Olomouc.