Wolfram Lotz: Směšná temnota (Burgtheater Vídeň)

Peter Handke: Sebeobviňování (Volkstheater Vídeň)

Katja Brunner: O moc krátkých nožičkách (Volkstheater Vídeň)

Thomas Bernhard: Staří mistři (Volkstheater Vídeň)

Beseda s režisérem Dušanem D. Pařízkem 

 

 

Dušan David Pařízek (1971) vyrůstal v Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku a posléze v Německu. Po absolvování divadelní vědy v Mnichově se vrací do Čech (1994) a studuje režii na DAMU (mj. asistoval u inscenací Smrt obchodního cestujícího, r. J. Kačer, Národní divadlo Praha a Obři z hor, r. O. Krejča, Divadlo za branou II). V roce 1997 nastudoval pro Divadlo Na zábradlí Schwabovy Prezidentky. Ty později přenesl do Pražského komorního divadla. Soubor se pod jeho vedením (1998–2002 umělecký šéf, od roku 2002 ředitel) stal jednou z nejprogresivnějších scén u nás. Pařízek se často obracel k textům Wernera Schwaba – 1999: Lidumor aneb Má játra beze smyslu, 2003: Antiklimax, 2008: Nadváha, nedůležité: Neforemnost, Petera Handkeho – 2010: Spílání publiku 2010, 2011: Podzemní blues, 2012: Hodina ve které jsme o sobě nevěděli a pozornost věnoval také rakouským a německým dramatikům – 2004: Kvartet (Miller), 2005: Předtím/Potom (Schimmelpfennig), 2006: Sportštyk (Jelinek), Světanápravce (Bernhard) a Snílci (Musil), 2009: Goebbels /Baarová (Reese), 2010: Černé panny (Zaimoglu – Senkel). Další linii tvořily dramatizace literárních děl a filmů – 2004: Staří mistři (Bernhard), 2006: Spiknutí (Hostovský), 2007: Proces (Kafka), 2010: Odpad, město, smrt (Fassbinder).

Od roku 2002 režíruje také na německojazyčných scénách. V Německu se stal expertem na klasiku: Schauspiel v Kolíně nad Rýnem – 2003: Platonov (Čechov), 2004: Hamlet (Shakespeare), 2005: Loupežníci (Schiller), 2006: Emilia Galotti (Lessing) a Moudrý Nathan/Věřící (Lessing/Bean), Deutsches Schauspielhaus Hamburk – 2007: Heřmanova bitva (Kleist), 2008: Úklady a láska (Schiller), 2009: Dantonova smrt (Büchner), 2010: Götz z Berlichingenu (Goethe), Schauspiel Hannover – 2012: Rozbitý džbán (Kleist), 2013: Nora³ (Ibsen/Jelinek), 2015: Marie Stuartovna (Schiller). Jinde (Brémy, Darmstadt, Drážďany, Mnichov) se jeho hostování většinou omezila na jednu až dvě práce. Další nesmazatelnou stopu zanechal v curyšském Schauspielhausu – 2010: Včera (Kristof), 2011: Katynka z Heilbronnu (Kleist), 2012: Faust 1-3 (Jelinek), 2013: Vilém Tell (Schiller), Mé jméno budiž Gantenbein (Frisch), 2016: Mefisto (Mann). Pařízkova kariéra pokračuje ve Vídni. Jeho Směšná temnota (2014, Lotz – Burgtheater) zvítězila v prestižní anketě časopisu Theater heute a stala se inscenací sezony 2014/2015 v německojazyčné oblasti a posbírala ceny i v dalších kategoriích. V červnu 2015 pak festival Wiener Festwochen uvedl v koprodukci s pražským Studiem Hrdinů titul Kauza Schwejk (nominace na Inscenaci roku 2015 v rámci Cen divadelní kritiky). Od sezony 2015/2016 Pařízek působí jako kmenový režisér vídeňského Volkstheateru, kde zaujali jeho Staří mistři (Bernhard) a Sebeobviňování (Handke). V období po listopadu '89 patří k nejúspěšnějším českým divadelním režisérům v zahraničí.

 

 

Dušan David Pařízek (b. 1971) grew up in Austria, Switzerland, the Netherlands and later in Germany. After graduating from Theatre Studies at Ludwig Maxmilian University in Munich in 1994, he came back to the Czech Republic and studied drama direction at the Theatre Academy of Performing Arts (assisted with Arthur Miller's Death of a Salesman directed by Jan Kačer, National Theatre Prague and The Mountain Giants by O. Krejča, at Divadlo za branou II). In 1997 he staged Werner Schwab's play The Presidents at the Divadlo Na zábradlí, which later moved to the Pražské komorní divadlo. The ensemble, under his direction (1998–2002 artistic director, director from 2002), became one of the most progressive stages in the country. Pařízek often turned to Werner Schwab's text – 1999: People Annihilation, or My Liver is Senseless, 2003: Anticlimax, 2008: Overweight, Unimportant: Misshape, Peter Handke – 2010: Offending the Audience 2010, 2011: Underground Blues, 2012: The Hour We Knew Nothing of Each Other and focused also on the Austrian and German playwright – 2004: Quartet (Miller), 2005: Before/After (Schimmelpfennig), 2006: A Sport Play (Jelinek), World-fixer (Bernhard) and The Dreamers (Musil), 2009: Goebbels /Baarová (Reese), 2010: Black Virgins (Zaimoglu – Senkel). Another line of his oeuvre were dramatizations of literary works and films – 2004: Old Masters (Bernhard), 2006: The Conspiracy (Hostovský), 2007: The Trial (Kafka), 2010: Garbage, the City and Death (Fassbinder).

Since 2002 he has also been directing at German-speaking theatre stages. In Germany, he became an expert in staging the classic works: Schauspiel Köln – 2003: Platonov (Chekhov), 2004: Hamlet (Shakespeare), 2005: The Robbers (Schiller), 2006: Emilia Galotti (Lessing) and Nathan der Weise/The Believer (Lessing/Bean), Deutsches Schauspielhaus Hamburg – 2007: The Battle of Hermann (Kleist), 2008: Intrigue and Love (Schiller), 2009: Danton's Death (Büchner), 2010: Getz of Berlichingen (Goethe), Schauspiel Hannover – 2012: The Broken Jug (Kleist), 2013: Nora³ (Ibsen/Jelinek), 2015: Maria Stuart (Schiller). In other theatres (Bremen, Darmstadt, Dresden, Munich) he usually staged only one or two productions as a guest director. He left his mark also in the Schauspielhaus, Zurich – 2010: Yesterday (Kristof), 2011: Katie of Heilbronn (Kleist), 2012: Faust 1-3 (Jelinek), 2013: William Tell (Schiller), Let's Assume My Name is Gantenbein (Frisch), 2016: Mephisto (Mann). Pařízek's career now continues in Vienna. His production of The Ridiculous Darkness (2014, Lotz – Burgtheater) won the prestigious survey of the Theater heute magazine and became the production of the 2014/2015 season in the German-speaking area, and received awards in other categories as well. In June 2015, the Wiener Festwochen festival presented the co-production with Prague-based Studio Hrdinů Kauza Schwejk (nominated for the Production of 2015 at the Theatre Critic's Award). Since the 2015/2016 season, Pařízek has worked as a permanent director of the Volkstheater, Vienna where he staged the very successful titles Old Masters (Bernhard) and Self-Accusation (Handke). Dušan David Pařízek belongs to the most successful Czech theatre directors working abroad of the post revolution era.