NE 22. 5.
17:00 Dům u parku
 
Christine Gaigg / 2nd nature & netzzeit / Klaus Schedl
UNTITLED (look, look, come closer)
Válka přenesená z-tabletů a-smartphonů přímo na dosah diváka… Experimentální projekt renomované choreografky, podpořený emotivní hudební kompozicí, vznikl v-koprodukci etablovaného tanečního festivalu ImPuls Tanz.

 

koncept, texty Christine Gaigg

kompozice Klaus Schedl

scéna Nora Scheidl

zvuk Paolo Mariangeli

světelný design Norbert Joachim

dramaturgie Wolfgang Reiter

 

premiéra 12. August 2015

 

účinkují Alexander Deutinger, Frans Poelstra, Marta Navaridas, Florian Troebinger, Juliane Werner
 
„Už delší dobu si všichni nosíme válku po kapsách“, říká choreografka Christine Gaigg a myslí to doslova. Zprávy o Islámském státu, Sýrii, Iráku, Rusku či Ukrajině nás bombardují ze všech stran. Ze sociálních sítí a internetu se na nás pak řítí směsice voyeurismu a propagandistické manipulace. Zahlceni, otupeni už nevnímáme, že na displejích našich chytrých telefonů a tabletů zuří válka informací. V novém projektu, jehož název lze přeložit jako bez názvu (podívej, podívej, pojď blíž), Christine Gaigg ve spolupráci se skladatelem Klausem Schedlem konfrontuje digitální video a materiál z internetu s analogovými performativními metodami a nabízí tak úplně novou perspektivu na zobrazení teroru a násilí. Podobně jako ve svém předchozím kusu DeSacre! o Pussy Riot, i zde choreografka propojuje performanci, hudební kompozici a text ve „scénickou esej“.
 
Gaigg překvapuje jednoduchými metodami práce se strachem, násilím a válkou za použití velkého množství asociací stimulujících divákovu vizuální představivost…
Wiener Zeitung

Ve své jevištní eseji pojmenované untitled (look, look, come closer) si Christine Gaigg klade znepokojující otázky týkající se moci hororových obrázků, které denně jako společnost konzumujeme. (…) Pět performerů demonstruje nám povědomé rituály, které jsou odstrašující především díky použití abstrakce a odcizení, které doplňuje choreografčin filozofický způsob myšlení a tepající dunivá hudba Klause Schedla.
Tiroler Tageszeitung

V této kompaktní, intenzivní a striktní performanci se Christine Gaigg a 2nd nature podařilo něco, co se dosud neobjevilo v žádné novinové zprávě či fotoreportáži a už vůbec ne ve filmu: podat zprávu o válce a teroru, o strachu a hororu, aniž by v divákovi vyvolávala lehké pocity zábavnosti.
Tanzschrift.at

Christine Gaigg (1960) je ve Vídni působící choreografka, režisérka a spisovatelka. Studovala tanec a choreografii na SNDO Amsterdam, získala také doktorát z filozofie na vídeňské univerzitě, kde od roku 1996 učí teorii performance.
V roce 1994 založila soubor 2nd nature, kde se zaměřuje na modely současné choreografie. Gaigg se proslavila především díky svému strukturálnímu přístupu, který výrazně propojuje pohyb s hudební složkou. Její tvorba je od začátku úzce spjata se skladateli současné hudby, zvláště s Maxem Naglem. Jejich Sacre Material (2000) byl vyhlášen nejlepší rakouskou taneční produkcí roku. Choreografie ten2hundred otevírala v září 2001 vídeňskou scénu Tanzquartier, s níž choreografka spolupracuje dodnes. V koprodukci s filmovým festivalem Viennale vznikl projekt ADEBAR/KUBELKA (2003).
Se skladatelem Bernhardem Langem poté experimentovala v trilogii TRIKE (2004–2009) či v projektu překračujícím žánry Maschinenhalle#1 (2010). Ohlas vzbudila i jevištní esej DeSacre! Pussy Riot meets Vaslav Nijinsky (2013). Na většině jejích projektů se podílel světelný designér a scénograf Philipp Harnoncourt.
 
Klaus Schedl (1966) studoval skladbu u Hans-Jürgen von Bose na Hudební a divadelní akademii v Mnichově. Věnuje se elektroakustické hudbě, jeho skladatelská tvorba zahrnuje práce pro sólové nástroje, komorní, vokální i orchestrální hudbu, stejně jako opery či hudební divadlo.
Je spoluzakladatelem a dlouholetým uměleckým vedoucím ansámblu piano possibile a za svou práci obdržel řadu ocenění. V letech 1997–1999 učil hudební analýzu, techniky skladby a počítačem podporovanou skladbu na konzervatoři Coimbra and Viseu v Portugalsku. Pracoval také v Londýně a Paříži (získal stipendium na IRCAM). Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří Selbsthenker II – durch die Wand ins Gehirn (2012), Les Fleurs du Mal – A Song Cycle (2011), Bewegungsmuster for 3-D (2012) či opera TILT, uvedená mj. v Mnichově, Sao Paulu, Vídni a Rotterdamu (2010–2013).
 
 
Tato událost se uskuteční za podpory projektu INTPA Mezinárodní sítě pro tanec a taneční představení Tanzquartieru Vídeň z fondů BKA a BMEIA.

 
 
 
 
“We have been carrying war in our pockets for some time now”, says Christine Gaigg and she means it literally. Propaganda and reports are rampant in an inextricable mix of voyeurism and manipulation on the web and in the social media. It's all about the Islamic State, about Syria, Iraq, Russia, Ukraine, the USA… There is an information war going on in our smartphones and tablets.
 
In collaboration with netzzeit and composer Klaus Schedl, Gaigg consults the digital video material from the web with analogue, performative means, thereby opening up a different perspective on the images of terror and violence. As with her piece DeSacre! about Pussy Riot, the choreographer again combines performance, musical composition, and text into a “stage essay”.
 
 
Gaigg uses astonishingly simple means to deal with fear, violence, and war, using many associations. This stimulates visual imagination…

Wiener Zeitung
 

With her stage essay untitled (look, look, come closer), Christine Gaigg asks disturbing questions about the mightiness of the images that make horror fit for daily consumption. (…) Five performers demonstrate our familiar ritual of repressing images because they are horrifying, using the means of abstraction and alienation, accompanied by Gaigg's philosophical thoughts and throbbing, pulsating sounds by Klaus Schedl.

Tiroler Tageszeitung
 

With this compact, intense and stringent performance, Christine Gaigg / 2nd nature has achieved what no news feature, no image, and certainly no movie has managed so far: to report on terror and war, fear and horror, without causing the pleasant frisson of entertainment.

Tanzschrift.at
 

Christine Gaigg (b. 1960) is a freelance choreographer, director, and writer now based in Vienna. She completed her dance and choreography training at the School for New Dance Development, Amsterdam and she also holds a Ph.D. in philosophy from the University of Vienna where she teaches performance theory.
 
In 1994 she founded the 2ND NATURE ensemble where she focuses on models of contemporary choreography. Gaigg is well known for her structural approach which strongly interweaves movement and musical composition. From the beginning, all her pieces have been created in collaboration with contemporary composers, mainly Max Nagl. Her production Sacre Material (2000) was awarded the Austrian Dance Production Prize in 2001. Her choreography ten2hundred (2001) was commissioned for the opening of TanzquartierWien in September 2001, and since then the choreographer has worked with them regularly. Her production ADEBAR/KUBELKA (2003) was produced also in cooperation with Tanzquartier Wien as well and the film festival Viennale in 2003.
She then prepared an experimental project with composer Bernhard Lang in the trilogy TRIKE (2004–2009) or in the gendre-transpassing project Maschinenhalle#1 (2010). Gaigg also gained respect for her stage essay DeSacre! Pussy Riot meets Vaslav Nijinsky (2013). Most of her projects were created in cooperation with light and stage designer, Philipp Harnoncourt.
 

Klaus Schedl (b. 1966) studied composition with Hans-Jürgen von Bose at the Munich Academy of Music and Theatre. He focuses on electro-acoustic music; his compositional oeuvre includes works for solo instruments, chamber, vocal and orchestral music as well as operas and musical theatre.
 
He is a co-founder and the long-time artistic leader of the ensemble piano possibile, and has received numerous awards for his work. From 1997 to 1999 he taught analysis, composition technique, and computer music at the conservatories in Coimbra and Viseu in Portugal. He also worked in London and Paris (where he received a stipend at IRCAM). Important artistic experiences included the world premieres of Selbsthenker II – durch die Wand ins Gehirn in Donaueschingen in 2012, Les Fleurs du Mal – A Song Cycle (2011), Bewegungsmuster for 3-D (2012) and Tilt, an opera for the Munich Biennial, in Munich, Sao Paulo, Vienna and Rotterdam (2010 to 2013).
 
 
This event is made possible by INTPA – International Network for Dance and Performance Austria of Tanzquartier Wien from funds by BKA und BMEIA.